Thứ 2, 04 giờ 25 Ngày 18 Tháng 02 Năm 2019
Tài liệu kỹ thuật » Văn bản pháp quy »
Số lượt xem: 213
Gửi lúc 17:14' 19/05/2017
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 38/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn h trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các t chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

.................................................................................................................................................

(Nội dung đầy đủ xem trong tập tin đính kèm).


Các tin mớiCác tin khácCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG - CEEN
Địa chỉ: 305 Đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: P1, Tầng 15, tòa nhà B3.7, HACINCO đường Hoàng Đạo Thúy, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Tel: 04.62779955 | Fax: 04.62779955
qC BEN TRAI
qC BEN phai