TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN THÀNH PHỐ LÀO CAI

(a)    Quản lý và giám sát dự án;

(b)   Giám sát độc lập về xã hội, môi trường, và tài chính,

(c)    Quy hoạch đô thị, quản lý tài sản, an toàn xã hội và môi trường, và xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ;

(d)   Trang thiết bị và cơ sở vật chất;

(e)    Đào tạo và nâng cao năng lực;

       (f)    Quản lý và quản trị